મતદાર સુરક્ષા

અમારી મતદાર સુરક્ષા લાઇન દિવસના 24 કલાક, વર્ષભર ચાલે છે. જો તમે સામનો કરો કોઈપણ મત આપવા માટે નોંધણી કરવામાં, મતપત્ર મેળવવામાં અથવા મતદાન કરવામાં સમસ્યા, કૃપા કરીને કૉલ કરો:

1-833-593-0134

પગલાં લેવા
ચૂંટણી દિવસ નોંધણી
પગલાં લેવા
તમારું મતદાન સ્થળ જુઓ
પગલાં લેવા
ગેરહાજર મતદાન માટે અરજી કરો
પિટિશન પર સહી કરો

મતદાન અધિકારોનો વિસ્તાર કરો

હવે સ્વયંસેવક મત આપવા માટે નોંધણી કરો આજે દાન કરો
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl, "https://vrvins"].org /ટ્રેક/અપ"); } });