મતદાન

કનેક્ટિકટમાં મતદાન

પગલાં લેવા
તમારું વહેલું મતદાન સ્થાન શોધો
પગલાં લેવા
ગેરહાજર મતપત્રની વિનંતી કરો
પગલાં લેવા
તમારું ચૂંટણી દિવસ મતદાન સ્થળ શોધો
પગલાં લેવા
નવેમ્બર ચૂંટણી દિવસ નોંધણી
પિટિશન પર સહી કરો

મતદાન અધિકારોનો વિસ્તાર કરો

હવે સ્વયંસેવક મત આપવા માટે નોંધણી કરો આજે દાન કરો
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl, "https://vrvins"].org /ટ્રેક/અપ"); } });