મતદાન

કનેક્ટિકટમાં મતદાન

પગલાં લેવા
ચૂંટણી દિવસ નોંધણી
પગલાં લેવા
ગેરહાજર મતપત્રની વિનંતી કરો
પગલાં લેવા
તમારું મતદાન સ્થળ શોધો
પિટિશન પર સહી કરો

મતદાન અધિકારોનો વિસ્તાર કરો

હવે સ્વયંસેવક મત આપવા માટે નોંધણી કરો આજે દાન કરો
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl, "https://vrvins"].org /ટ્રેક/અપ"); } });