સ્પ્લેશ સ્ટેટમેન્ટ

મતદાર સુરક્ષા હોટલાઇન

જો તમે મળે કોઈપણ મતદાન માટે નોંધણી કરવામાં, મતપત્ર મેળવવામાં અથવા મતદાન કરવામાં સમસ્યા, કૃપા કરીને દિવસના 24 કલાક કૉલ કરો:

1-833-593-0134

CT માં મતદાન વિશે પ્રશ્નો અથવા ચિંતાઓ:

મતદાન

કનેક્ટિકટમાં મતદાન

પગલાં લેવા
ચૂંટણી દિવસ નોંધણી
પગલાં લેવા
ગેરહાજર મતપત્રની વિનંતી કરો
પગલાં લેવા
તમારું મતદાન સ્થળ શોધો
પિટિશન પર સહી કરો

મતદાન અધિકારોનો વિસ્તાર કરો

હવે સ્વયંસેવક મત આપવા માટે નોંધણી કરો આજે દાન કરો
Translate »